Lag og sosialkontakt rollen

(pr. 13.09.2019)

Vervene som lag- og sosialkontakter er i mange klubber undervurderte funksjoner. I mange tilfeller kan det påstås at et lags eksistens på sikt avhenger av engasjementet og innsatsen fra disse vervinnehaverne.

Generelt kan det sies at lag- og sosialkontaktenes oppgaver er å ta seg av det utenomsportslige som ikke har direkte med treningsopplegg og kampledelse å gjøre. Lagkontakt skal ved siden av å ta seg av praktiske gjøremål (jfr. liste under), sørge for rammebetingelsene omkring trening og kamper. I arbeidet for å skape et trygt miljø i laget har lag- og sosialkontakt en vesentlig oppgave. De har ofte større mulighet til å oppfatte gryende konflikter i laget, både fordi slike konflikter ofte søkes holdt skjult for trener, og fordi innehavere av vervene ofte er mor eller far til en av spillerne. Spesielt av hensyn til det siste er det viktig at lag- og sosialkontakt er nøytral i arbeidet med å løse opp i slike konflikter eller andre situasjoner som måtte oppstå.

LAGKONTAKTENS ANSVARSOPPGAVER for lag i seriespill

 • bindeledd mellom laget og Ranheim Baskets styre
 • stille opp på enkelte treninger for utveksling av informasjon med lag og trener
 • ajourføre medlemsdata for laget på Spond, og sørge for at disse videreformidles til styret
 • ta imot nye spillere på laget ved å henvise til informasjonen på www.ril.no, være behjelpelig i å finne svar på evt. spørsmål, og sørge for at de melder seg raskt inn i klubben via denne nettsiden
 • sørge for at spillere som slutter sender beskjed om utmelding i tråd med retningslinjene på ril.no
 • informere spillere/foreldre om kamper og turneringer, herunder omberamminger. Samt. sette opp sekretariatliste.
 • kontrollerer at alle spillere på laget som stiller til kamp har betalt lisens, evt. medbrakt gyldig kvittering
 • være bindeledd mellom laget og Styret i forbindelse med påmeldinger til serie og cuper  
 • arrangere foreldre- og spillermøter i samarbeid med styrerepresentant og trener, minimum én gang i året, delta på evt. tillitsvalgtmøter i regi av klubben, eller sørge for at annen representant for laget stiller
 • sammen med sosial kontakt være lagets koordinator i forbindelse med turer og andre arrangement i regi av Ranheim Basket, f.eks. årlig hjemmecup i Vikåsenhallen
 • ha ansvar for utdelt materiell i laget, inkludert lagets drakter.
 • opprette kontakt mellom spillere/foreldre og leder i styret ved skader/uhell
 • sørge for at laget har reservedrakter/vester ved draktlikhet i hjemmekamper
 • ansvarlig for å organisere betaling av dommere ved hjemmekamper.
 • ansvarlig for at det blir sendt inn kampresultat ved hjemmekamper (se instruks brmn.no -seriespill -innmelding av resultat via sms)
 • skrive lagets årsrapport, og videresende denne til styret
 • bidra til at ril.no blir en interessant hjemmeside for klubben ved å sende aktuelle bidrag fra laget til webansvarlig
 • ansvarlig for at ny lagkontakt får informasjon og opplæring i hva vervet innebærer før avtrapping

LAGKONTAKTENS ANSVARSOPPGAVER for lag som ikke deltar i seriespill (EBC, U10/ EB, U12)

 • bindeledd mellom laget og Ranheim Baskets styre 
 • stille opp på enkelte treninger for utveksling av informasjon med lag og trener 
 • For U10/U12 skal vi ha en foresatt på banen som bistår trener. Trøster barn, knytter skoliser, hjelper de som trenger det, holder ro i rekkene osv. Lag vaktliste fordelt på alle foresatte i gruppa. 1 uke hver f.eks.
 • ajourføre medlemsdata for laget på Spond, og sørge for at disse videreformidles til styret 
 • Legge inn treninger på Spond
 • Organisere deltagelse på cuper i regionen.
  • I starten av sesongen send ut dato for cupene til alle foresatte. 
  • https://www.basket.no/regioner/region-midt/
  • Send forespørsel på Spond om hvem som deltar på cup minst 1 uke før påmeldingsfristen
  • Ut fra antall påmeldte spillere, koordiner med trener hvor mange lag som skal meldes på og hvem som spiller på hvilket lag.
  • Meld på lag til organiserende klubb og være kontaktperson mot organisator
  • Send ut kampoppsett til de som skal spille
  • Ta med drakter evt. deleger til andre i laget å ta ansvar for draktene.
 • ta imot nye spillere på laget ved å henvise til informasjonen på www.basketball.ril.no, være behjelpelig i å finne svar på evt. spørsmål, og sørge for at de melder seg raskt inn i klubben via denne nettsiden 
 • sørge for at spillere som slutter sender beskjed om utmelding i tråd med retningslinjene på basketball.ril.no 
 • informere spillere/foreldre om kamper og turneringer, herunder omberamminger. Samt. sette opp sekretariatliste. 
 • arrangere foreldre- og spillermøter i samarbeid med styrerepresentant og trener, minimum én gang i året, delta på evt. tillitsvalgtmøter i regi av klubben, eller sørge for at annen representant for laget stiller
 • sammen med sosial kontakt være lagets koordinator i forbindelse med turer og andre arrangement i regi av Ranheim Basket, f.eks. årlig hjemmecup i Vikåsenhallen
 • ha ansvar for utdelt materiell i laget, inkludert lagets drakter. 
 • opprette kontakt mellom spillere/foreldre og leder i styret ved skader/uhell 
 • sørge for at laget har reservedrakter/vester ved draktlikhet i hjemmekamper 
 • skrive lagets årsrapport for året før og videresende denne til styret i februar
 • bidra til at basketball.ril.no blir en interessant hjemmeside for klubben ved å sende aktuelle bidrag fra laget til webansvarlig 
 • ansvarlig for at ny lagkontakt får informasjon og opplæring i hva vervet innebærer før avtrapping 

SOSIALKONTAKTENS ANSVARSOPPGAVER

 • Være lagets kontaktperson mot styret i forbindelse med dugnader/inntektsbringende tiltak i klubben og fordele disse innad i laget.
 • sammen med lagkontakt være lagets koordinator i forbindelse med turer/reiser og andre arrangement i regi av Ranheim Basket , f.eks. årlig hjemmecup i Vikåsenhallen, kick -off og sesong avsluttning.
 • Foreslå og arrangere sosiale turer og/eller aktiviteter innen laget. RIL Klubbhus kan leies gratis (kontakt post@ril.no). Ved utgifter til slike arrangement må disse som hovedregel dekkes av spillerne selv, evt. av lagets egne dugnadspenger/sponsorer.
 • sørge for tiltak som skaper bekjentskap og kontakt i lagets foreldregruppe, f.eks. ta initiativ til foreldrekaffe på tribunen under kamper, og være aktiv i å inkludere nye foreldre som kommer inn i laget
 • være støttespiller og vara for lagkontakt ved behov
 • være referent på foreldre- og spillermøter, sende møtereferat til styret v/ styremedlem med ansvar for lagkontaktene

 

Styrerepresentanter med ansvar for tillitspersoner i klubben skal være lag- og sosialkontakters kontaktperson opp mot styret, og være tilgjengelig med hjelp og støtte når det er behov.

Kontaktinformasjon til styremedlemmer finnes du her.