Roller i Ranheim Basket

Organisasjonskart Ranheim Basket

Ledelsen i Ranheim basket ønsker at flere foreldre skal engasjere seg i driften av Ranheim Basket klubb, og har med dette laget et forslag til Organisasjonskart med roller og ansvar i klubben.

Ønsket med å ha alle disse rollene er at det ikke skal bli for mye å gjøre på hver, og at det er lettere å samarbeide om oppgaver som dukker opp.

Det vil bli valg ved årsmøter for å fylle rollene.

Se dagens innehavere av rollene her.

Hold musen over en rolle for rollebeskrivelse
Leder
Leders oppgaver
1. Ansvarlig for daglig drift
2. Kommunikasjon
– Kontaktperson mellom Basket Region Midt/RIL/NBBF og klubbene/lagene.
* Fortløpende svare på mail og videresende til aktuelle personer. Mailadresse: post@ranheimbasket.no
* økonomiansvarlig og medlemsansvarlig skal også ha tilgang til mail.
3. Svare på henvendelser på mail (post@ranheimbasket.no)
4. Kalle inn til møter, styremøter hver mnd. Gjennomgang status punkter. Laglederne skal også være med på mnd møter (etter styremøtene)
5. Organisere opplæring i sekretariat (opplæring kampskjema, alle barn og foreldre fra U13)
Opplæring gjøres lagvis. Laglederne/trenere tar ansvaret etter avtalt tid. Opplæring ved oppstart av sesongen.
6. Delta på klubbledermøter i Region-Midt (3 x 6 året). Videresende innkalling til andre styremedlemmer om deltakelse.
7. Melde på styret til det lille klubbmøtet, for utvikling av styret.
8. Kalle inn til årlig møte klubben (holdes i febuar/Mars ihht frister fra RIL). Utarbeide årspapirer og sende ut til medlemmene
9. Være kontaktperson for Sportslig leder
10. Fordele treningstid/halltid sammen med Sportslig leder/hovedtrener
11. Ansvarlig for google (styrepapirer, gi tilgang til styret). Delegere tilgang til styret
12. E-post. Administrere epost adresser og domene (ranheimbasket.no). Leder har adm tilganger
13. Signere overganger og dispensasjoner samt andre viktige dokumenter.
14. Politiattester. Informere RIL hvem som skal fremlegge politiattester. RIL følger opp ihht egne rutiner. RIL innhenter disse attestene, vi bare informerer hvem som har kontakt med barna. Husk registrere trenerne under Spond for hver gruppe. Informere RIL hvis endringer på trenere. Husk å informere trenere som at det blir innhentet politiattest.
Økonomi- ansvarlig
Økonomiansvarlig
1. Følge opp regnskap mot regnskapsfører, sende over faktura til betaling. Er styrets kontaktperson overfor regnskapsfører.
a. Sende over regninger. Sendes til ril@soldi.no. Vi må inn å godkjenne faktura på Visma.net.

2. Sende over timelister til regnskapsfører for utbetaling av lønn til trenere
a. Sendes hvert halvår på assistent trenere (utbetaling i desember og mai)
Timeliste hovedtrenere innen den 7 i mnd, blir utbetalt den 15 i mnd

3. Presentere oppdatert regnskap i styremøter
a. Får dette hvert kvartal. Vi bruker rapporteringsverktøy, Onestopreporting.

4. Disponere klubbens kassebeholdning og bankkonto
a. Har ett skrin med en liten kontantbeholdning. Har ikke vært endringer her.

5. Betaler ut dommer oppgjør.
a. Betaler ut dommerhonorar (Easy basket) og sender over til ril@soldi.no.
Sender kopi av honorar og kvittering på utbetaling. Fra seriespill så skal dommere registrere sine honorarer på https://idrettsoppgjør.nif.no. Vi går inn der å godkjenner, og betaler over bank, deretter setter inn manuelt betalt.
Kopi av honorar og kvittering på bank oversendes til ril@soldi.no.

6. Diverse utlegg.
a. Jeg betaler ut utlegg som evt noen har hatt og oversender denne kvitteringen og kvitteringen utbetalingen til ril@soldi.no

7. Følge opp aktivitetsavgift. RIL sender ut dette til medlemmene på Spond og følger opp dette samt purrer på Spond. Vi oversender vedtatt aktivitetsavgift til RIL, som står for utsendelse av faktura på Spond.

8. Ansvar for trenerkontrakter. Fyller ut disse etter info fra Sportslig leder. Innhenter underskrift og som oppbevarer disse. Det skal også sendes inn ansettelseskort på alle trenerne. Disse sendes til robin@soldi.no og arne.fredriksen@ril.no. Vi får også trenerkontrakter av RIL.

9. Ansvarlig for å sette opp årlig budsjett
10. Sende søknad til RIL vedr støtte til aktivitetsavgift og lisens til RIL. Dette endres fra
høst-22. Søknad om støtte til aktivitetsavgift skal sendes direkte til RIL, som behandler søknaden videre.
11. Kontakte aktuelle sponsorer. Utarbeide presentasjon av RIL basket, samt ordne med
sponsorkontrakter/utarbeide disse. Ha oversikt på alle sponsorer, presentere disse på hjemmeside og Spond, og evt kamper.
12. Delta på samarbeidsmøter RIL, og evt andre møter

Nestleder
Nestleders oppgaver (styremedlem)
Stilling i styret uten administrativt ansvar, men bistår leder i enkelte av oppgavene etter avtale.
Nestleder skal være kontaktperson for flere prosjekter i løpet av året. Blant disse er følgende:
1. Kontaktperson i styret for gruppens dommere.
a. Sammen med trenerne, motivere/rekruttere nye dommere, sende disse på kurs. Ranheim Basket betaler dette, send oversikt til økonomiansvarlig. Sørge for at de får nødvendig kursing og oppfølging.
2. Kontaktperson til Hallvaktansvarlig. Gjennomføre møte i forbindelse med dette.
3. Kontaktperson til Markedsføringsansvarlig. Fortløpende kontakt vedr sosiale media.
4. Informere kort i hvert styremøte status på Halldugnader og Markedsføring.
Sportslig Leder
Sportslig leder (styremedlem)1. Følge klubbens visjon/strategi av utvikling av klubb og spillere
2. Rektrutere trenere til klubben, sammen med hovedtrener.
3. Rektrutere trenere (assistent trenere) innad i klubben til de yngste lagene.
4. Delta på styremøtene
5. Lage en utviklingsstrategi av klubben/spillere, sammen med hovedtreneren.
6. Kontaktperson til trenerne, ha møter med trenerne, også assistentene.
7. Ansvarlig for godkjenning av timelister på trenerne oversende disse til økonomiansvarlig.
8. Ansvarlig for å skrive under treneravtaler. Avtalene utarbeides av økonomiansvarlig.
9. Utvikling av trenere, nødvendig kursing/oppfølging, melde på den lille trenerhelgen
(den store trenerhelgen (samling for trenere) (alle våre trenere MÅ være med på dette)
10. Oversikt på hvilke lag vi skal stille med, melde på til seriespill og cuper i samråd med
leder/trenere (i Turneringsadmin)
11. Fordele halltid og treningstid sammen med leder/trenere
12. Sende ut info til laglederne når vi får henvendelse om cuper. Laglederne må informere tilbake om det er ønskelig med deltakelse (innmelding på Turneringsadmin). Send info om betaling til økonomiansvarlig.
13. Ansvarlig for påmelding av spillere til regionsamliner, samarbeid med trenerne.
Arrangement ansvarlig
Arrangement ansvarlig/sosial ansvarlig (styremedlem)
Har hovedansvaret for de fleste arrangementer klubben arrangerer. Styret vil også bidra.
Arrangementskomiteen skal bestå minimum av 7 stk foreldre. 1 foreldre for hvert lag.
Denne komiteen er en veldig viktig brikke for å opprettholde det sosiale i klubben. Ha faste mnd møter.
Blant annet arrangementer er følgende:

1. Felles høstarrangement for klubben, for nye (rekruttering) og en for den som har vært med tidligere. Presentasjon av lagene, felles sosial happening ved oppstart til høsten.
2. Easy basketcup i desember (Ranheim basket er arrangør) Søke om å organisere til Region Midt på våren, sende søknad om dette til Region Midt, sammen med leder.
Søke om sponsor eller støtte til premier til denne cupen.
Har allerede ett ferdiglaget konsept som det bare er å følge. Organisere/fordele oppgaver mellom lagene i klubben.
3. Felles juleavslutning for klubben. Felles gøy med foreldre og barn
4. Ranheim Basket delta på cup utenfor Trondheim? Organisere felles for lagene, med overnatting osv. (Loddsalg i forbindelse med å få dekket kostnader vedr turen, eller søke om støtte til denne turen)
5. Arrangere basketskole, rett etter skoleslutt og rett før skolen starter på igjen. (Søke om støtte til disse arrangementet) Sammen med rekrutteringsansvarlig.

6. Felles sommeravslutning for basket? (f.eks grilling i fjæra, lage turnering med blandet lag eller noe helt annet 🙂 )

Medlems- ansvarlig
Medlemsansvarlig (kontaktperson til laglederne)1. Sørge for at RIL basket sine medlemslister er fortløpende ajourført (excel på Google), slik at alle kan bruke denne.
a. Være kontaktperson for lagkontakter vedr at trenere/ Laglederne må fortløpende informere medlemsansvarlig om inn og utmeldinger.
b. Ha en total excel liste med nødvendig info. Får ut fra Spond.
c. Oversende riktig medlemsliste til RIL. RIL oppretter på Spond.
Medlemsansvarlig må også ha tilgang til Spond så kan følge med på om registrerte medlemmer er de samme som på total oversikten (excel arket).
Må ajourføres til hvert styremøte.
RIL bruker Spond. Krav til app – skal kommunisere med NIF’s sentrale databaser og klubbens økonomissystem. Databasen knyttes i flere sportslige NIF – systemer serie/turneringer og lisens etc. Derfor viktig at listene er riktig.
Medlemmene har ansvar for egne data, egne lisenser og system registrere betalinger automatisk.
2. Være kontaktperson for lagkontakter.
3. Være/få tilgang til å være administrator for medlemsappen (Spond)
a. Ved behov gjøre rettelser, oversikt og listeuttrekk (regneark/excel)

4. Veiledning og besvare henvendelser til medlemsskap, medlemmer som ønsker inn eller utmelding. Må få tilgang til e-post (post@ranheimbasket.no)
5. Utarbeide og sende ut infobrev til alle nye medlemmer i klubben. Når man får info fra trener/lagleder om ny spiller, så sendes info brev til den nye spilleren.
6. Medlemsansvarlig sender info om ny spiller til markedsansvarlig som innhenter skriftlig bekreftelse om at vi kan publisere bilder og video.
7. Informere om endringer til markedsansvarlig som evt kan endre på hjemmesiden.
Utarbeidet f.eks nye info, info på engelsk osv.

Varamedlem
Varamedlem
1. Skrive referat fra styremøtene
a. Gjennomgå referat på neste styremøte, samt lagre i styremappen. Sende ut referat til styret.
b. Bistå gjennomføring av årlige foreldremøter, og skriv referat fra disse, sendes ut til foreldrene i ettertid. Lagre i styremapper

c. Delta på samarbeidsmøter RIL

Materlial- forvalter
Materialforvalter (kontaktperson i styret, økonomiansvarlig)
1. Ha oversikt over Ranheim basket sine drakter. Oversikt på excel ark som er lagret i styremappen på Google.
2. Lage en utstyrliste, slik at vi har kontroll på hva vi har, sjekkes minimum hvert halvår.
3. Utdele draktene til lagleder og få disse tilbake fra lagleder ved sesongslutt. Må vaskes før disse legges bort til sesongåpning. Skal være låst inne i skap, eller være med hjemme.
4. Ha oversikt over annet utstyr som Ranheim Basket har. Hva er utdelt til trenere, få de til å kvittere. Ansvarlig/ha oversikt over utstyrsklassen på Vikåsen.
5. Informere leder/økonomiansvarlig om ønske kjøp av nye drakter og utstyr. Dette må avtales med leder/økonomiansvarlig før man gjennomfører disse kjøpene.
6. Ha kontakt med Soulsport v/Petter vedr innkjøp av nye drakter og klær. Ansvarlig for mottatt og evt tilbakesending av disse. Framover så blir det utarbeidet en klubbside på Soulsport for kjøp av klubbklær. Salg av klubbklær vil foregå derfra og ikke direkte fra Ranheim Basket. Sende ut info til alle medlemmer om denne muligheten, gjøres på Spond og info på hjemmesiden.
7. Ha oversikt over evt premier som klubben har lagret.
8. Sende inn ønske om kjøp av utstyr i forhold til budsjett.
Hallvakt- ansvarlig
Hallvaktansvarlig (kontaktperson i styret, Nestleder)1. Kontaktperson overfor RIL
a. Få oversikt fra RIL vedr hvilke uker vi skal ha vakt og fordele disse ukene mellom gruppene. Ha kontakt med RIL vedr rutiner og ellers all korrespondanse.

2. Opplæring av rutiner
a. Ansvarlig for opplæring av foreldre (de fleste har hatt opplæring, men nye foreldre må ha opplæring, og signere på gjennomført opplæring). Det finnes også en video laget av RIL fotball

3. Bistå oppsett med riktig listegrunnlag
a. Få medlemsoversikt av medlemsansvarlig og legge til rette for utfylling av ansvarlig for hver gruppe

4. Kontaktperson for ansvarlig person for hver gruppe
a. Sende ut forespørsel til lagene om ansvarlig for sin gruppe. Ansvarlig ordner fordeling av hallvakt til foreldrene, blir selv bakvakt.

5. Møte med ansvarlige foreldre
a. Innkalle til møte på Teams/Meet/Zoom slik at all info blir gitt og oppfølging av utfylling av lister blir utført innen fristen

6. Sende ut info til alle medlemmer i basket på Spond
a. Send ut felles info på Spond til alle foreldre i basket. Første gang der man informere om hvilke hallvakttider vi har fått, neste gang legge med vedlegg på utfylte lister og info om kontaktpersoner osv.

Trenere
Trenere (hovedkontakt med sportslig leder/hovedtrener)
1. Kontaktperson til laglederen/hovedtrener/sportslig leder.
2. Utvikle spillere like og ha god kommunikasjon med spillere om treningsoppgaver.
3. Følge avtalt treningsplan og sesongplan med hovedtrener/sportslig leder
4. Sende ut meldinger om treningstid på Spond.
5. Gi fortløpende tilbakemeldinger til spillerne. Hva må de øve på, hva er bra osv.
6. Ha det gøy på trening (smil)
7. Ha oversikt på hvem av spillerne som er på treningene. Hvis nye spillere, vært på 3 treninger, få i kontaktinfo, og send disse opplysningene til lagleder på laget samt til medlemsansvarlig. Medlemsansvarlig sender info til ny spiller.
8. Følge trenerkurs, betales av Ranheim Basket. Hvis man tar dette kurset, så må man være trener i Ranheim i minst to sesonger.
9. God kommunikasjon med hovedtrener/sportslig leder
10. Selv skaffe vikar hvis man ikke kan møte til trening eller kamp. Dette gjøres i god tid.
Rekrutterings- ansvarlig
Rekrutteringsansvarlig (kontaktperson fra styret, arrangement
ansvarlig)
Denne komiteen bør bestå av minimum 2-4 personer:

1. Ta kontakt med skolene for å lage basket cup i skoletiden. Vi har trenere i klassene.
Trenerne organiserer cupene.
2. Ta kontakt med allidretten, samarbeid med de (ansvaret mot allidrett)
3. Basketskoler: Planlegge, søke støtte til : Vinterferien, basketsommer ved avslutning og oppstart av skoleåret, sammen med arrangementskomite.
4. Basketskole, for nye. Søke om støtte til dette, sammen med arrangementskomite
5. Sende info til Markedsføringssansvarlig vedr arrangementer som publiserer på hjemmeside, facebook og instagram.
6. Ellers gjennomføre andre rekrutteringstiltak 🙂 Vi ønsker oss enda flere spillere til klubben 🙂

Lagledere
LAGKONTAKTENS ANSVARSOPPGAVER (kontaktperson fra styret,
medlemsansvarlig)
* bindeledd mellom laget, trener og Ranheim Baskets styre. Månedlige møter sammen med styret.
* stille opp på enkelte treninger for utveksling av informasjon med lag og trener
* Ajourføre medlemsdata for laget på Spond, og sørge for å videreformidle til medlemsansvarlig
om endringer på medlemmene (både tilgang og avgang).
* Legge inn kamper på Spond
* Organisere deltagelse på cuper i regionen.
* ta imot nye spillere på laget ved å henvise til informasjonen på www.basketball.ril.no, opprette spiller på Spond.

* informere spillere/foreldre om kamper og turneringer, herunder omberamminger.
* Informere til leder spillere som blir 13 år. Leder legger inn lisens i Sportsadm, opprettes
spillerlisens.

* sammen med sosial kontakt for laget, være lagets koordinator i forbindelse med turer og andre arrangement i regi av Ranheim Basket
* Utdele spillerdrakter og ha oversikt på hvem som har draktene.
* Ha med en lagsbag på hver kamp /sende med andre foreldre som evt skal på kampen
* opprette kontakt mellom spillere/foreldre og leder i styret ved skader/uhell
* skrive lagets årsrapport for året før og videresende denne til styret i februar
* ansvarlig for at det blir sendt inn kampresultater ved hjemmekamper (U13)
* Sende ut forespørsel om kjøring til bortekamper på Spond.
* Fordele ansvar til andre foreldre i laget (lister hallvakt og sekretariat)

Markedsførings- ansvarlig
Markedsføringsansvarlig (kontaktperson i styret, Nestleder)1. Ansvarlig for å fremme lagets virksomhet gjennom sosiale media. Bidra til at basketball.ril.no blir en interessant hjemmeside for klubben.
2. Innhente skriftlig bekreftelse fra foreldrene om at vi kan publisere bilder og video.
Dette må også gjøres til nye spillere. Medlemsansvarlig sender info om ny spiller til Markedsføringsansvarlig.
3. Det må ikke Streame kamper, da det skal være underskrift fra alle spillere før kampen om at dette er greit og i orden, både hjemmelag og bortelag.
4. Fortløpende holde hjemmeside ajour. Styret, trenere må fortløpende informere om nyheter, innlegg, annen info som skal inn på siden.
Bilder som er godkjent osv må oversendes slik at disse kan legges ut på hjemmesiden

5. Facebook/Instagram. Må innhente bekreftelse fra alle som er involvert og som det evt legges ut bilder av. Sende ut beskjed til alle medlemmer på Spond.
6. Svare på henvisninger til basketgruppens Facebookside.